تبریز زیر آب رفت

امروز تبریز سیل و بارش شدید

تگرگ در تبریز