آموزش ساخت کلن با سه لیدر!!!
ابتدا سه نفر در کنارهم یا باهماهنگی کلنی با یک نام بسازید و اوکی کلن رو نزنید و هرسه با هم اوکی کلن را بزنید...سپس مشاهده میکنید که هرسه در یک کلن با سه لیدر هستید

همه مشخصات باید یکی باشد برای ساخت کلن ینی مشخصات وارد برای ساخت کلن باید یکی و هماهنگ باشید
اعتبار ما رضایت شماست